top of page

במסגרת הפרויקטים שניהלתי הכנתי תכניות עבודה והערכת עלויות עבור הרשויות מקומיות בהן בוצע הפרויקט.

חלקים מתכניות אלו מוצגים כאן :

תכנית עבודה סביבה שווה עם כותרת.png

ניצן לוז: ייעוץ סביבתי, חינוך סביבתי, קיימות, פרוייקטים , הפרדת פסולת, הפרדת אריזות, פסולת אורגנית, מיחזור, איכות סביבה, הפרדה במקור 

תכנית עבודה - סביבה שווה

bottom of page